مهریار دربانی

اعضای هیات مدیره

وکیل پایه 1 دادگستری

ناممهریار

نام خانوادگیدربانی

شماره پروانه1386010100122506

تاریخ صدور پروانه1386/04/12

وضعیت اشتغالفعال

محل اشتغالتبریزآدرس محل کارتبریز، روبروی مسجد کبود، ساختمان پزشکان، طبقه 3 غربی

تلفن محل کار041-35549510-11

تلفن همراه09122880314

Top