به منظور حفظ و تثبیت سرمایه و دارایی های ارگانهای دولتی و جلوگیری از پدیده موسوم به زمین خواری تعدد تجاوز به اراضی دولتی مستند سازی اموال غیر منقول اینگونه ارگانها از ضروریات و دغدغه اساسی هر دستگاه محسوب می شود.

به منظور حفظ و تثبیت سرمایه و دارایی های ارگانهای دولتی و جلوگیری از پدیده موسوم به زمین خواری تعدد تجاوز به اراضی دولتی مستند سازی اموال غیر منقول اینگونه ارگانها از ضروریات و دغدغه اساسی هر دستگاه محسوب می شود.
لذا به منظور نیل به این اهداف و حفظ و ثبت سرمایه دولت پرسنل این شرکت با اتکاء به تجارب علمی و عملی خویش در این خصوص آماده ارائه خدمات حقوقی ذیل می باشد.

Top