برای موفقیت درهرامری لزوم شناخت وچگونگی اقدام پیرامون آن از اهم اقدامات لازم می باشد.
تهیه فرآیند برای هرموضوعی موجب شفافیت آن موضوع،شناخت رده های مربوط،وظایف هریک ازاشخاص دخیل درموضوع ونحوه اقدام وحدوداختیارات آنان،ارائه درک مطلوب ازوظایف اعضاء ،تسهیل درروندکار،افزایش راندمان کاری ورضایت ارباب رجوع  می گردد.

این شرکت آماده تهیه تدوین فراینددرمواردوموضوعات زیرمی باشد.
1-دعاوی  شامل: طرح دعوی ازسوی اشخاص علیه  شرکتها    --- طرح دعوی ازسوی شرکت علیه اشخاص--- احضارشرکتها به عنوان مطلع--- طرح دعاوی متقابل--- جلب ثالث ودفاع ازآن
2- استملاک اراضی شامل: فرآیند  استملاک اراضی –جابجایی-تغییر کاربری-ساخت و سازهای غیر مجاز 
3- مستند سازی شامل:  اخذ سند مالکیت –تعیین تکلیف اراضی مجهول المالک-تشکیل پرونده های ثبتی در خصوص اراضی و املاک دولتی و اراضی ملی و منابع طبیعی – اماده سازی پرونده ها جهت مراجعه به دفتر خانه –تبدیل سند بنچاق به برگه مالکیت –مکانیزاسیون املاک – تطبیق اراضی با اسناد مالکیت – افراز،و تفکیک ، و تجمیع ، اراضی و املاک و ...

Top