امروزه اهمیت آموزش وبه روز رسانی اطلاعات موجود،برهیچ مدیرموفقی پوشیده نیست .لزوم هدایت وسکانداری هرارگانی بالا  بردن سطح دانش وآگاهی  پرسنل مختص آن ارگان می باشد .
هرچند آب واراضی وحقوق مربوط به آن ازاهمیت فوق العاده ای برخورداراست ولی بااین وجود درهیچ یک ازمقاطع  تحصیلی به طوراختصاصی به این موضوع توجه چندانی نشده است.نظربه اهمیت ویژه وفوق العاده این بخش اختصاص چندواحد به حقوق آب و اراضی  دردانشگاهها از ضروریات مسلم می باشد.
حقوق آب یک دانش کاملاً تخصصی وکاربردی است به همین سبب آموزشهای کاربردی آن درهر سطحی ومتناسب با هرجایگاهی ازضروریات کاری شرکتهای دست اندرکارمی باشد.

متاسفانه دربحث حقوق آب منابع  چندانی   (چه از نظر کیفیت و کمیت  ) وجودندارد واندک کتب ومقالات موجود نیزعلی رغم منحصربه فردبودن آن، جوابگوی نیازکلی کاربران ( اعم از وکلاء قضات ، کارشناسان ، دانشجویان ،و غیره  نمی باشد.
به همین منظوراین شرکت افتخاردارد با بهره گیری ازتجارب وفعالیت چندین ساله پرسنل خود،انواع آموزش های مهارتی وکاربردی حقوق آب وتملک اراضی را درقالب کارگاههای آموزشی  شرکت در همایشها ی تخصصی وغیره به منظورارتقاءسطح علمی وعملی پرسنل ارگانهای مربوط اقدام نماید.
محورآموزش مواردزیرمی باشند.
1-    حقوق آب  شامل 
الف –آبهای زیرزمینیازقبیل :انواع چاههای مجازوغیرمجاز،انواع بهره برداریهای مجازوغیرمجاز،کمیسیون صدورپروانه ها نحوه تشکیل وحدوداختارات آنها،کمیسیون موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه،حریم انواع چاهها ،حریم قنات ،قنوات ومالکیت آنها وچگونگی  لایروبی ادامه وپیشکار و هتک حریم ،چاه بجای چاه ، چاه بجای قنات ومسایل حقوقی مربوط وانواع دعاوی مربوط دراین خصوص
ب- آبهای سطحی  ازقبیل : بستروحریم آن وچگونگی تعیین  ونحوه اعتراض به آنها، اعیانی واقع دربستروحریم وچگونگی قلع وقمع آنها،حقابه ومسایل مربوط،مراحل اخذدستورقضایی وبازگشایی وآثاروتبعات آن ،چگونگی فرآیند اعلام حدبستر  ،چگونگی تشکیل کمیسیون  وحدوداختیارات  آن (موضوع ماده 3 آیین نامه نحوه تعیین حدبستروحریم آن)
ج- حوادث مربوط به منابع آبی ازقبیل : حوادث واقع درمخازن سدها ،کانالهای آبیاری ،رودخانه ها ومحکومیت مدیران 
2-    آیین دادرسی 
ازقبیل : اخطار،احضار،اظهارنامه،تنظیم شکوائیه ودادخواست،تجدیدنظرخواهی،انواع صلاحیت وچگونگی دفاع درقبال دعاوی و...
3-    عوارض پیمانکاری ومعافیت هزینه های دادرسی
4-    چگونگی استملاک اراضی درطرحهای عمرانی  دولتی ،فرایند  تملک،جابجایی  و اسکان مجددمراکزجمعیتی واقع درمحدوده مخزن سدها،تعیین تکلیف اراضی واقع درحاشیه سدها،ساخت وسازهای غیرمجاز، واقع در محدوده طرح ،الزامات آبگیری و...
5-     مستندسازی اموال غیرمنقول موضوع ماده122 قانون محاسبات عمومی وماده 26 آیین نامه اموال دولتی
6-    چگونگی تغییرکاربری اراضی واقع درمحدوده طرحهای دولتی
7-    مکانیزاسیون املاک ودعاوی

Top